Posted in ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข…

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามมาตรา 7

อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จั…

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 9 (2)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าร…

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 9 (3)

แผนการปฏิบัติงาน แผนพัฒนา…

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 9 (4)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบ…

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 9 (7)

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี เรื่…

Continue Reading...
Posted in 9(8) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 9 (8)

มาตรา 9 (8) ประจำปีงบประม…

Continue Reading...