Posted in การให้บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยวในเขต อบต.บ้านเหล่า

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ การขึ้นบัญชีผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 65

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

https://www.banlaosakon.g…

Continue Reading...