สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องการโอนทรัพย์สินทางราชการ และการพิจารณาการขอกู้ยืมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

     

Share: