Posted in การปฏิบัติงาน ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทั่วไป

เมื่อ 30 มิ.ย. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รับตรวจการประเมินจากคณะกรรมการตรวจการประเมินประสิทธิภาพภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) สภ.อปท. ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ประกอบด้วย 5 ด้าน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ด้านการบริหารสาธารณะ และด้านธรรมาธิบาล โดยผลการประเมินคณะกรรมการตรวจประเมินจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Continue Reading...
Posted in การปฏิบัติงาน การให้บริการ บริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อาสาบริบาล ส่วนงานสาธารณสุข บริการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ สูง เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือให้เข้าถึงการดูแลที่มีประสิทธิภาพ

Continue Reading...
Posted in การปฏิบัติงาน ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

Continue Reading...
Posted in การปฏิบัติงาน

วินัยและการรักษาวินัย

Continue Reading...
Posted in การปฏิบัติงาน การให้บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (งานสวัสดิการสังคม)

Continue Reading...
Posted in การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วินัยและการรักษาวินัย หลั…

Continue Reading...