ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง      Click

2. ข้อมูลผู้บริหาร      Click

3. อำนาจหน้าที่      Click

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน      Click

5. ข้อมูลการติดต่อ      Click

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      Click

การประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์      Click

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A      Click

9. Social Network      Click

การดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี      Click

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน      Click

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี      Click

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน      Click

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      Click

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  Click

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ      Click

17. E-Service      Click

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      Click

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  Click

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      Click

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ      Click

22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      Click

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน      Click

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี      Click

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      Click

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      Click

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  Click

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Click

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      Click

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      Click

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี      Click

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น      Click

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Click

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)      Click

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Click

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี      Click

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Click

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  Click

แผนป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      Click

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน Click

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Click

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      Click

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Click

admin

Share: