คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วินัยและการรักษาวินัย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน

ค๋มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

คู่มือการประเมินผลการปฏฺิบัติงาน

คู่มืองานธุรการ

 

Share:

Author: Banlao Sakon