คณะผู้บริหาร

 

 

 นายเรืองศิลป์ คะโยธา นายก อบต.บ้านเหล่า_resizeนายเรืองศิลป์  คะโยธา
นายก อบต.บ้านเหล่า
 นายอำนวย ผ่องแผ้ว รองนายก อบต.คนที่ 1_resizeนายอำนวย ผ่องแผ้ว
รองนายก อบต.คนที่ 1
  นายสมอน พระลาโหน เลขานุการนายกฯ_resizeนายสมอน  พระลาโหน
รองนายก อบต คนที่ 2
  นายไสว พิมจันนา รองนายก อบต คนที่ 2_resizeนายไสว พิมจันนา
เลขานุการนายกฯ
 นายสุวรรณ นนทะคุณ ม.10 (ประธานสภา)_resizeนายสุวรรณ  นนทะคุณ
สมาชิก อบต. หมู่ 10
(ประธานสภา)
 นายบุญห่วง สินไชย ม.2 (รองประธานสภา)_resizeนายบุญห่วง สินไชย
สมาชิก อบต. หมู่ 2
(รองประธานสภา)
นายสมหมาย ขันตี ม.1_resizeนายสมหมาย  ขันตี
สมาชิก อบต. หมู่ 1
นางสาวสุภาดา สาระพัฒน์ ม.1_resizeนางสาวสุภาดา  สาระพัฒน์
สมาชิก อบต. หมู่ 1
  นายบุญเรือง สุนสิน ม.2_resizeนายบุญเรือง สุนสิน
สมาชิก อบต. หมู่ 2
 นายสุดใจ ไวยะ ม.3_resizeนายสุดใจ  ไวยะ
สมาชิก อบต. หมู่ 3 
 นายสุรพล พิมจันนา ม.3_resizeนายสุรพล  พิมจันนา
สมาชิก อบต. หมู่ 3
 นายสง่า อัคติ ม.4_resizeนายสง่า  อัคติ
สมาชิก อบต. หมู่ 4
 นายไกร แผ่นดี ม.5_resizeนายไกร แผ่นดี
สมาชิก อบต. หมู่ 5
  นายวีระ โคตรพัฒน์ ม.5_resizeนายวีระ  โคตรพัฒน์
สมาชิก อบต. หมู่ 5
   นายทองปาน ชาวประมง ม.6_resizeนายทองปาน ชาวประมง
สมาชิก อบต. หมู่ 6
 นายสุบรรณ แก้วอุดม ม.6_resizeนายสุบรรณ  แก้วอุดม
สมาชิก อบต. หมู่ 6
 นายอดุลย์ จันทจร ม.7_resize_resize_resizeนายอดุลย์ จันทจร
สมาชิก อบต. หมู่ 7
 นายสมเดช มาตรา ม.7_resize_resize_resizeนายสมเดช มาตรา
สมาชิก อบต. หมู่ 7
นายวาสน์ สอนคำ ม.8_resize_resize_resizeนายวาสน์ สอนคำ
สมาชิก อบต. หมู่ 8
 
 นายอำนาจ คงสุวรรณ์ ม.8_resize_resize_resizeนายอำนาจ คงสุวรรณ์
สมาชิก อบต. หมู่ 8
 นายบุญมา ทานัง ม.9_resize_resize_resizeนายบุญมา ทานัง
สมาชิก อบต. หมู่ 9
 นางสาวทองใหม่ ทองโคตร ม.9_resize_resize_resizeนางสาวทองใหม่ ทองโคตร
สมาชิก อบต. หมู่ 9
 นายสงค์ บุตตะวัง ม.10_resize_resize_resizeนายสงค์ บุตตะวัง
สมาชิก อบต. หมู่ 10
 นายเสถียร เชียงพฤกษ์ ม.11_resize_resize_resizeนายเสถียร เชียงพฤกษ์
สมาชิก อบต. หมู่ 11
 นายประดิษฐ์ มินิชิต ม.12_resize_resize_resizeนายประดิษฐ์ มินิชิต
สมาชิก อบต. หมู่ 12
นายธนพล เหมือนเหลา ม.12_resize_resize_resizeนายธนพล เหมือนเหลา
สมาชิก อบต. หมู่ 12
นายณัฐภพ คำเลิศ ม.13_resize_resize_resizeนายณัฐภพ คำเลิศ
สมาชิก อบต. หมู่ 13
นางยศ คำภูแสน ม.13_resize_resize_resizeนางยศ คำภูแสน
สมาชิก อบต. หมู่ 13
นายบุญทัน วรรณพราหมณ์ ม.14_resize_resize_resizeนายบุญทัน วรรณพราหมณ์
สมาชิก อบต. หมู่ 14
นายสุบิน เมืองศรีมาตร ม.14_resize_resize_resize นายสุบิน เมืองศรีมาตร
สมาชิก อบต. หมู่ 14
 นายมานิตย์ พรมจารีย์ ม.15_resize_resize_resizeนายมานิตย์ พรมจารีย์
สมาชิก อบต. หมู่ 15
นายศักดิ์ชัย เผ่าพงค์ ม.15_resize_resize_resizeนายศักดิ์ชัย เผ่าพงค์
สมาชิก อบต. หมู่ 15
 นางพรมมี ภูน้ำต้น ม.16_resize_resize_resizeนางพรมมี ภูน้ำต้น
สมาชิก อบต. หมู่ 16 
นายโกวิทย์ ทรานุกร ม.16 (เลขานุการสภา)_resizeนายโกวิทย์  ทรานุกร
สมาชิก อบต. หมู่ 16 
 นายแดง ชาประดิษฐ์ ม.17_resize_resize_resizeนายแดง ชาประดิษฐ์
สมาชิก อบต. หมู่ 17
 นางนงคราญ บุตะละ ม.17_resize_resize_resizeนางนงคราญ บุตะละ
สมาชิก อบต. หมู่ 17

 

 

 

Share:

Author: admin