แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงาน ปี 2563

แผนการจัดการองค์ความรู้ 2560

แผนการจัดการองค์ความรู้ ปี 2558

แผน 3 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปรับปรุงฉบับที่ ๒

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ฉบับที่ 4

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปรับปรุงฉบับที่ ๓

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (58-60)

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง

Share:

Author: admin