สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่อง การเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 โดยมติในที่สภา ได้รับร่างหลักการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

Admin Banlao

Share: