มาตรา 9 (8)

ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน มีนาคม 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง(ผด.6)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำไตรมาสที่1

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1)เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)เดือนมกราคม 2556

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2561

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ก.ค. – ก.ย. 61

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี2561

รายงาน อบต.บ้านเหล่า ปี 60

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือน-กรกฏาคม-2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือน-มิถุนายน-2560

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
ประกาศโครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจ หน้าที่
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.6-ปีงบประมาณ-2557
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแบบ-ผด.5 ปี 2560

Share: