ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/05/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-.pdf

Share: