ระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานกิจการสภา

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2565

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

แบบการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น

 

Share: