ระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานกิจการสภา

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

 

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ 1 (แนวทางการปฏิบัติ)

เอกสารแนบ 2 (แบบฟอร์ม การร้องขอให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น)

ระเบียบสภา อบต.บ้านเหล่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567

ระเบียบสภา อบต.บ้านเหล่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ระเบียบสภา อบต.บ้านเหล่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

 

 

Share: