รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจแผ่นดิน

รายงานแสดงงบฐานะการเงิน 2562

รายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายเงินงานโครงส

Share:

Author: Banlao Sakon