ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศเชิญรับฟังการประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

Share: