ประกาศ

ประกาศสภาฯ ปี 2566

สมัยสามัญ

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2566

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

 

สมัยวิสามัญ

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

 

ประกาศสภาฯ ปี 2565

สมัยสามัญ

ประกาศ สภา อบต.บ้านเหล่า กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565

ประกาศ สภา อบต.บ้านเหล่า เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1

ประกาศ สภา อบต.บ้านเหล่า เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประกาศ สภา อบต.บ้านเหล่า เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประกาศ สภา อบต.บ้านเหล่า เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

 

สมัยวิสามัญ

ประกาศ อำเภอเจริญศิลป์ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  2

ประกาศ อำเภอเจริญศิลป์ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  3

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3

 

ประกาศสภาฯ ปี 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2564

 

ประกาศสภาฯ ปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศเชิญรับฟังการประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

Share: