ประกาศ

ประกาศสภาฯ ปี 2566

สมัยสามัญ

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2566

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

 

สมัยวิสามัญ

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

 

ประกาศสภาฯ ปี 2565

สมัยสามัญ

ประกาศ สภา อบต.บ้านเหล่า กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565

ประกาศ สภา อบต.บ้านเหล่า เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1

ประกาศ สภา อบต.บ้านเหล่า เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประกาศ สภา อบต.บ้านเหล่า เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประกาศ สภา อบต.บ้านเหล่า เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

 

สมัยวิสามัญ

ประกาศ อำเภอเจริญศิลป์ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  2

ประกาศ อำเภอเจริญศิลป์ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  3

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3

 

ประกาศสภาฯ ปี 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2564

 

ประกาศสภาฯ ปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศเชิญรับฟังการประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

Share: