ประชุมกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  และวางแผนกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นางพรรชรนันท์  สายจันดี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  และวางแผนกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของผู้บริหาร  ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย  บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

Admin Banlao

Share: