การชำระภาษี อบต.บ้านเหล่า

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบ้านเหล่า

กำหนดระยะเวลาชำระภาษี
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ภาษีป้าย 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี
3. ภาษีบำรุงท้องที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี
4. ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นับตั้งแต่ประกอบกิจการ
และต่อใบอนุญาตทุกปี

Banlao Sakon

Share: