งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยงานสาธารณสุข ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง บ้านดงบัง ม.2, บ้านดงบาก ม.6, บ้านดงบาก ม.12 และ บ้านดงบาก ม.14 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยการดำเนินการครั้งนี้ ได้ประสานงานการปฏิบัติร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการระบาด เช่น การลดแหล่งเพาะพันธุ์กำจัดยุงลาย การเฝ้าระวังความเสี่ยง และการพ่นหมอกควันในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเป็นต้น

Share: