องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ออกพื้นที่ติดตามงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  ออกพื้นที่ติดตามงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านคำเม็ก ม.9 – โคกไชยวาน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามแบบรูปรายการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนดไว้

Share: