ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ฐานข้อมูลคนพิการที่ใช้ในการจ่ายเบี้ยปีง

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ใช้จ่ายเบี้ยยังชี

https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2021/08/ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ใช้จ่ายเบี้ยยังชี.pdf
https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2021/08/ฐานข้อมูลคนพิการที่ใช้ในการจ่ายเบี้ยปีง.pdf

Share: