ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/01/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.๑-1-1.pdf

Share: