องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รับตรวจการประเมินจากคณะกรรมการตรวจการประเมินประสิทธิภาพภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) สภ.อปท. ประจำปี 2565

เมื่อ 30 มิ.ย. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รับตรวจการประเมินจากคณะกรรมการตรวจการประเมินประสิทธิภาพภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) สภ.อปท. ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ประกอบด้วย 5 ด้าน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ด้านการบริหารสาธารณะ และด้านธรรมาธิบาล โดยผลการประเมินคณะกรรมการตรวจประเมินจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Banlao Sakon

Share: